Pojistné krytí

FAQ k cestovnímu pojištění UNIQA v souvislosti s COVID19:

 

Zůstává cestovní pojištění u vaší pojišťovny pro letošní letní sezónu stejné jako loni, nebo doznalo nějakých změn?

Cestovní pojištění do zahraničí je poskytováno víceméně bez zásadních změn a omezení, máme v plánu vylepšení tuzemského cestovního pojištění, které bude letos asi hojněji využito. V rámci cestovního pojištění do ČR lze sjednat úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti a připojištění stornovacích poplatků.

 

Léčebné výlohy – vykryjí všechno jako doposud? Vztahovalo by se i na léčbu covid-19?

Léčebné výlohy cestovního pojištění do zahraničí od UNIQA kryjí onemocnění covidem-19 v plném rozsahu (včetně asistence, hospitalizace, medikace, případně i repatriace pacienta do ČR). To vše s jedinou výjimkou: krytí se nevztahuje na státy/oblasti, do nichž je nedoporučené cestovat podle aktuálních informací na webu Ministerstva zahraničních věcí (MZV). Ty jsou každodenně upravovány podle současné situace. Pokud by klient jel do takto nedoporučené oblasti, nemůže počítat s tím, že jeho cestovní pojištění UNIQA je platné. Situace, kdy v tzv. semaforu je vládou země označena červeně, jsou z krytí vyloučeny všechny situace v souvislosti s koronavirem.

Stejně tak nelze vycestovat do oblastí kam lokální autorita zakáže možnost vstupu.

Pokud dojde k vyhlášení „nedoporučení“ až v době pobytu (tedy nikoli v okamžiku vycestování), cestovní pojištění platné je a vztahuje se i na covid-19. Klient je ovšem povinen řídit se místními nařízeními a dodržovat všechna lokální opatření.

 

Co dělat v případě uvíznutí v karanténě?

V případě, že klient mohl v souladu s opatřeními vycestovat do zahraničí a uvíznul v karanténě z důvodu pandemie koronaviru a lokálních opatření (a klient prokazatelně neměl možnost se navrátit před uzavřením do ČR), platí následující pravidla:

- UNIQA prodlouží zdarma pojištění všem, kdo se z důvodu karantény nemohou vrátit do ČR v původně plánovaném termínu, a to za předpokladu, že neměli jinou možnost návratu (jiný komerční let, vládní repatriační let/autobus atp.). Cestovní pojištění je platné až do chvíle, kdy návrat bude možný

- Cestovní pojištění se bohužel nevztahuje na ušlou mzdu (ušlý zisk), náklady na ubytování a s ním spojené náklady, náhradní letenky apod.

- Zákazník musí prokázat, že se nedostal svým pobytem do rozporu s opatřeními týkajícími se cestování, a to jak českými, tak i místními.

 

Na co se vztahuje pojištění storna? Bude platit storno i v případě, že by někdo dostal covid-19 nebo se třeba ocitl v lékařem/hygienou nařízené karanténě?

Vztahuje se především na zdravotní problémy dotyčného klienta, případně nejbližších rodinných příslušníků. Dále na nenadálé situace v rodině, jako je úmrtí, závažná operace (i mazlíčka, který měl cestovat s turistou), nutná účast v soudním stání, nesložení maturitní a podobné zkoušky plus tzv. vztahové vážné situace, jako je zrušení svatby, rozvodové řízení apod.

Onemocnění covidem-19 je důvodem pro uplatnění storna, karanténa (i nařízená) bez potvrzené diagnózy nikoli

 

Jak funguje asistenční služba?

V případě pojistné události v zahraničí je klientům k dispozici v režimu 24/7 asistenční služba UNIQA. Doporučujeme nyní ještě důrazněji než za normálních podmínek konzultovat s ní každý případ nouze. Zároveň je ovšem třeba vzít na vědomí, že rozsah asistenčních služeb může být v místě pobytu omezen s ohledem na místní pravidla o možnostech volného pohybu, cestování a poskytování služeb.

 

Jakým mohu lze nahlásit pojistnou událost na zpětné proplacení nákladů?

Pojistné události lze nahlásit UNIQA pojišťovně po návratu bez zbytečného odkladu on-line přes webové hlášení škod, kam klient připojí i kopie všech dokumentů (skeny, fotky), podle nichž má být spočítáno pojistné plnění. UNIQA si může vyžádat dodání originálů dokladů. Pojistnou událost lze také zaslat poštou na formuláři UNIQA.